Coördinator Leerlingenzorg

COÖRDINATOR LEERLINGENZORG

De Coördinator Leerlingenzorg, mevrouw A. Wallenburg, adviseert en ondersteunt leerlingen, ouders, mentoren en vakdocenten volgens het zorgbeleid van de school. Alle leerlingen zijn van aanmelding t/m diploma in beeld op drie gebieden:

  1. Leertechnisch: in kaart brengen van begeleidingsbehoeften t.a.v. het leerproces bijv. dyslexie/dyscalculie;
  2. Persoonskenmerken (gediagnosticeerde) gedrags- medische en/of sociaal emotionele problematiek: bijv. faalangst, pestproblematiek, AD(H)D of een Autisme Spectrum Stoornis;
  3. Context: bijzonderheden in de thuissituatie die van invloed (kunnen) zijn op de schoolprestaties.

Aanwezigheid van de leerling op school en de betrokkenheid van ouders. In samenwerking met de medewerkers van het Basisteam Jeugd en Gezin (GGD-arts en Schoolmaatschappelijk werk) of de Ambulant Ondersteuner van school wordt indien nodig een OntwikkelPersPektief (OPP) gemaakt, dit gaat natuurlijk in overleg met ouders. In het OPP staan de begeleidingsbehoeften van de leerling en de begeleidingsmogelijkheden van de Sancta Maria Mavo beschreven. De coördinator Leerlingenzorg onderhoudt contacten met relevante netwerken in de regio. Om de begeleiding zo gestructureerd mogelijk te laten verlopen zijn een aantal onderdelen vastgelegd in een protocol, te weten:

  • Pestprotocol;
  • Dyslexieprotocol;
  • Medisch protocol;
  • Meldcode kindermishandeling;
  • Ondersteuningsprofiel.
Samenwerking met jeugdhulp voor leerlingen die extra zorg nodig hebben

Scholen werken al lange tijd intensief samen met jeugdhulp. Het zijn bijna altijd een schoolmaatschappelijk werker en een jeugdarts en/of jeugdverpleegkundige. Vanaf 1 januari a.s. zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de gehele jeugdhulp. Vanaf die datum kunnen de scholen bij de Basisteams Jeugd en Gezin (BJG) een beroep doen op preventie, ondersteuning en jeugdzorg. De school richt zich op problemen die samenhangen met het leren en de omgang met elkaar binnen de school. Het BJG richt zich op problemen die samenhangen met de (psychische) gezondheid, het thuismilieu en/of buurt en vrije tijd. De samenwerking tussen school en het BJG kenmerkt zich door een integrale aanpak richting de jongere en het gezin. Beide gaan uit van de eigen kracht en het netwerk van het gezin en benutten deze waar mogelijk.

School en BJG’s werken daarom nauw samen, liefst in een zo vroeg mogelijk stadium en in de eigen omgeving van de jongere. Alleen dan kunnen jongeren zich optimaal ontwikkelen en kan escalatie van problemen worden voorkomen. Iedere school heeft vaste contactpersonen binnen de Basis- teams Jeugd en Gezin die rechtstreeks benaderd kunnen worden door de Coördinator Leerlingenzorg van de school. Dit gebeurt altijd in goed overleg met ouders/verzorgers. De BJG-professionals vormen de toegang tot vormen van jeugdhulp, waarvoor een toegangsbesluit nodig is. Uitwisse- ling van persoonsgebonden informatie tussen onderwijs en professionals uit de BJG’s voldoet altijd aan de wettelijke eisen ten aanzien van gegevensuitwisseling. U kunt als ouders deze professionals ook zelf benaderen als u een vraag heeft. Hun namen vindt u achterin deze schoolgids.