Raad van Beheer

SCHOOLBESTUUR

Het bestuur van onze school wordt gevormd door de Sancta Maria Stichting. Dit bestuur is het bevoegd gezag waaraan de schoolleiding verantwoording schuldig is met betrekking tot toelating, bevordering en verwijdering van leerlingen en de algemene gang van zaken op school. Het bestuur stelt zich ten doel alle voorwaarden te scheppen waarbinnen de school optimaal kan functioneren. Op de achtergrond is het bestuur altijd aanwezig, maar de dagelijkse leiding van de school is toevertrouwd aan het Directieteam (DT).

Ook de Oudervereniging (OR) en de Medezeggenschapsraad (MR) mogen rekenen op de volle medewerking van het bestuur. Het bestuur heeft het aantrekken van nieuwe docenten en overig personeel gedelegeerd aan het DT. Het bestuur verwacht van het Directieteam, de docenten en het onderwijs- ondersteunend personeel dat ze de ontwikkelingen in het onderwijs op de voet volgen. Met de gezamenlijke inzet van het management, personeel, ouders en leerlingen verwacht het bestuur dat er op school een eigen sfeer aanwezig is waarin het voor allen goed werken is, waar de leerling steun vindt op zijn of haar weg naar volwassenheid en de mogelijk- heid krijgt om zich naar eigen aard met eigen capaciteiten te ontplooien. Het bestuur van de Sancta Maria Stichting is per 1 augustus 2014 als volgt samengesteld:

Voorzitter:

Dhr. R. Smits

Secretaris:

Mw. E. van Overbruggen-Hartman

Penningmeester:

Dhr. G. van Alem

Leden:

Mw. A. Hoskam Vacature
Dhr. J. Haring
Dhr. E. Sa├žan