Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) adviseert en denkt mee over (beleids-)voorstellen va het schoolbestuur. Op een aantal andere punten is de instemming van de MR nodig en op andere punten advies. Al deze bevoegdheden zijn wettelijk vastgelegd. Het doel van de MR is zoveel mogelijk de belangen van het personeel, de ouders en de leerlingen te behartigen. In de MR zitten  3 vertegenwoordigers van (onderwijs ondersteunend) personeel en 3 vertegenwoordigers van ouders en/of leerlingen. De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar, waarvan een aantal vergaderingen met het bestuur. De vastgestelde notulen en de vergaderdata worden gepubliceerd op de website van school. Hier kunt u ook de namen van de MR leden vinden en hun contactgegevens.

Voorbeelden van zaken waarbij de MR betrokken is:

  1. De organisatie van school
  2. De begroting en jaarrekening
  3. Onderwijskundige veranderingen
  4. De lessentabel

MR Leden zijn:

Personeelsgeleding: 

Mw C. Eussen
Mw M. Ott
Mw A. Kyzeridis

E-mail: mr@desancta.nl

Oudergeleding:

Dhr W. Bekker
Dhr P. Wijsman
Mw. A. Matyas

Download documenten