Raad van Beheer

De Raad van Beheer van de stichting Sancta Maria heeft gekozen voor het Raad van Beheermodel. Dit model kent
een functionele scheiding tussen besturen en toezicht houden. Hierbij is de verantwoordelijkheid gedeeld. De Raad
van Beheer hanteert hierbij de code goed bestuur van de VO-raad. De Raad van Beheer wil vanuit identiteit staan voor
waarden gedreven toezicht en handelt daarbij vanuit de waarden:

  • Rust
  • Respect
  • Regelmaat
  • Resultaat
  • Ruimte

Gewerkt wordt vanuit de volgende visie en missie:

Visie
Hoe kijken we naar de wereld?
De Sancta Maria Mavo is een kleine school waarin de persoonlijke ontwikkeling van de leerling centraal staat.

Missie en merkbelofte
Wat we willen betekenen voor leerlingen en ouders?
De Sancta Maria Mavo biedt eigentijds onderwijs op MAVO/ VMBO-T- niveau,vanuit een open katholieke grondslag en met een duidelijke onderwijsvisie.
We ondersteunen en stimuleren onze leerlingen in het ontdekken en ontwikkelen van hun kwaliteiten en vaardigheden.

De Raad van Beheer van de Sancta Maria Mavo, bestaande uit 4 intern toezichthouders en één uitvoerend bestuurder, onderscheidt de volgende taken voor het intern toezichthoudend orgaan:

1. Het houden van toezicht:

a. toezicht vooraf: vooral goedkeuring van besluiten en voornemens van de directeur-bestuurder
b. toezicht achteraf: monitoren van het functioneren van de instelling en het functioneren van de directeur (‘bewaken dat het goed gaat’)

2. Het uitoefenen van statutaire en wettelijke bevoegdheden, waaronder de goedkeuringsbevoegdheid van het strategisch beleidsplan, het jaarverslag en de begroting.

3. Advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de directeur-bestuurder, op eigen initiatief van de toezichthouder individueel of als collectief, als reactie op een vraag van de directeur bestuurder aan een toezichthouder of toezichthouders. Het gevraagd en ongevraagd adviseren en klankborden heeft een antennefunctie en kan een brug slaan naar stakeholders.

4. Het optreden als werkgever van de directeur-bestuurder, zoals het bepalen van omvang en structuur van de Raad van Beheer, het benoemen en ontslaan van de directeur-bestuurder,
het bepalen van diens arbeidsvoorwaarden en het realiseren van de jaarlijkse evaluatie van de directeur-bestuurder.

De Raad van Beheer bestaat per 1-8-2022 uit de volgende personen:
• Voorzitter: Dhr. D. Verbeek
• Leden:
Dhr. D. Verbeek
Mw. A. Smits
Mw. L. van Rookhuijzen

Dhr. W. Bekker

Mw. M. van de Donk (uitvoerend bestuurder)

Mw. Y. van Nuland (Directeur)