Ondersteuning op desancta

Ondersteuningscoördinator

De Ondersteuningscoördinator, mw. A. Wallenburg, coördineert en werkt samen met leerlingen, ouders, mentoren, vakdocenten en andere betrokkenen volgens het ondersteuningsbeleid van de school.

Alle leerlingen zijn van aanmelding tot diploma voortdurend in beeld op drie gebieden:

  1. Leertechnisch: behaalde cijfers, afname Volgtoets van Cito, in kaart brengen van begeleidingsbehoeften t.a.v. het leerproces bijv. dyslexie/ dyscalculie of andere belemmeringen.
  2. Persoonskenmerken: Gelderse School Vragenlijst, (gediagnosticeerde) gedrags- medische en/of sociaal emotionele beperkingen; bijv. faalangst, pestproblematiek, AD(H)D, of een Autisme Spectrum Stoornis.
  3. Context: Bijzonderheden in de thuissituatie en leefomgeving van de leerling die van invloed (kunnen) zijn op de schoolprestaties. Aanwezigheid van de leerling op school en de samenwerking met ouders is van groot belang.

 Basisondersteuning

Persoonlijke leerlingbegeleiding staat daarbij centraal, waarbij er veel contact is tussen mentor en leerling. Elke leerling is anders, elke leerling heeft andere leerbehoefte en elke leerling verdient daarin een goede begeleiding. De leerling leert zelf vorm te geven aan zijn of haar leerproces. De goede relatie met de mentor is cruciaal: de leerling is echter aan het roer en mentor begeleidt de leerling. Aan het einde van de onderbouw is de leerling in staat zijn eigen leerproces in de bovenbouw vorm te geven door gebruik te maken van de aangeleerde vaardigheden. Vanzelfsprekend blijft de mentor in bovenbouw een coachende rol houden om de begeleiding voort te zetten. De leerling bouwt een bewijsschrift op, in de vorm van een digitaal-portfolio. Hiermee laat de leerling, naast zijn cognitieve prestaties, zien dat hij/zij klaar is voor de bovenbouw. Daar waar nodig heeft de mentor een korte lijn met de ondersteuningscoördinator. Binnen de basisondersteuning wordt ook gewerkt met een Ondersteuner Passend Onderwijs. Vanuit het samenwerkingsverband is aan iedere school een ondersteuner passend onderwijs (OPO) gekoppeld. Deze komt in beeld als er een ondersteuningsvraag ligt vanuit de leerling, ouders of mentor in overleg met de ondersteuningscoördinator. De OPO kan ingezet worden bij begeleiding op individueel niveau, klassenniveau of schoolniveau. Bij de Sancta Maria Mavo bieden we de leerlingen de kans om zichzelf ook buiten de klas te ontwikkelen. Op school worden daarom de volgende trainingen aangeboden: sociale vaardigheidstraining, faalangst-reductietraining, examenvreestraining, leren planning training. De leerlingen worden via de mentor aangemeld voor een van deze trainingen bij de ondersteuningscoördinator.

Extra ondersteuning

Als blijkt dat de basisondersteuning niet voldoende ondersteuning biedt aan een leerling, of er blijkt dat er meer nodig is voor het succesvol behalen van een diploma, kan een leerling aangemeld worden bij het intern zorgoverleg (IZO). Dit gebeurt in overleg met de mentor en met toestemming van ouders en/of leerling. Vanuit het intern zorgoverleg wordt gekeken welke ondersteuning het best passend is bij de leerling. Hierbij kan gedacht worden aan een aanmelding bij de GGD arts of GGD verpleegkundige, schoolmaatschappelijk werk of de ondersteuner passend onderwijs. Bij complexere situaties (mocht er buiten school ook ondersteuning al aanwezig zijn en hierbij is samenwerking gewenst) wordt een leerling besproken in het zorg- en adviesteam. Hierbij is toestemming van ouders en-of leerling ook noodzakelijk.

Buitenschoolse ondersteuning

Mocht het zo zijn dat de extra ondersteuning ontoereikend is gebleken, kan er buitenschoolse ondersteuning aangevraagd worden. Hiervoor kan bijvoorbeeld het samenwerkingsverband (ACT) benaderd worden voor consultatie of een aanvraag voor tijdelijke plaatsing op de bovenschoolse voorziening. Het kan ook zijn (indien er sprake is van behandeling bij bijvoorbeeld Herlaarhof) dat OZAPP betrokken gaat worden. Mocht het beter passend zijn, kan er uiteindelijk een aanvraag gedaan worden voor plaatsing op het speciaal voortgezet onderwijs. Deze informatie is uitgebreid terug te vinden in ons schoolondersteuningsplan. U kunt deze vinden op onze website. Hier vindt u ook de protocollen terug zoals; Pestprotocol, dyslexieprotocol, protocol medisch handelen, meldcode kindermishandeling.