Oudercontactgroep

De ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van de Sancta Maria Mavo zijn verenigd in de Oudervereniging. Het doel van de vereniging is de samenwerking tussen de school en de ouders te bevorderen met name waar het gaat om de verantwoordelijkheid van de ouders voor dat deel van de opvoeding van hun kinderen dat op school wordt gegeven. Een afvaardiging in de vorm van een oudercontactgroep (OCG) geeft hier invulling aan. Zij betekenen veel voor de school als klankbord bij voornemens vanuit school om nieuwe dingen in te voeren en het terugkoppelen van zaken vanuit ouders en leerlingen die vanuit school geïnitieerd worden. We streven voor de OCG naar een bezetting van 2 ouders per leerjaar. Enkele voorbeelden van de activiteiten vanuit de oudercontactgroep:

  • Regelmatig vergadering van het bestuur van de vereniging (= OCG) met een vertegenwoordiger van het Directieteam (DT) over de algemene gang van zaken op school;
  • Het verlenen van assistentie bij diverse activiteiten die voor de leerlingen georganiseerd worden, zoals de sponsortocht, Sinterklaas- en Kerstviering, Sanctalent en de diploma- uitreiking;
  • Het vertegenwoordigen van de ouders bij officiële gebeurtenissen;
  • De aanwezigheid van de vereniging bij de Open Dag om belangstellenden te woord te staan;
  • Het organiseren van een thema-ouderavond;
  • Klankbordgroep voor ouder(s)/verzorger(s) en/of leerlingen. Reacties kunt u mailen naar oudercontactgroep@desancta.nl of via onze website contact formulier.

Bij het voldoen van de ouderbijdrage is elke ouder/verzorger automatisch lid van de Oudervereniging. De vereniging ontvangt een bedrag per leerling als contributie. Over de besteding van de middelen wordt jaarlijks verslag gedaan door de penningmeester; het financiële jaarverslag wordt voorgelegd aan een kascommissie. De vergaderingen van het bestuur van de Oudervereniging zijn openbaar en de verslagen zijn terug te vinden op onze website.