Vacature

Voor openstaande vacatures kunt u op de onderstaande link klikken.

ORION Vacature

 

 

 

 

 

Vacature Interne toezichthouders

De Raad van Beheer van de Sancta Maria Stichting

in ’s-Hertogenbosch is op zoek naar nieuwe

          Interne toezichthouders

Met specifieke toezichthoudende taken:

 • Kwaliteit van het onderwijs, innovatie
 • Communicatie met betrekking tot rapportage en verantwoording
 • Juridische aspecten
 • Communicatie en positioneringsvraagstukken

De leden van de Raad van Beheer voeren hun taken onbezoldigd uit.

Reageren voor 27 februari 2019. Meer informatie en uitgebreide profielschets is te vinden op: www.desancta.nl, of bij de voorzitter van de Raad van Beheer: René Smits. Tel: 06-22600758; email rsmits@desancta.nl

Profielschets intern toezichthouders Stichting Sancta Maria

De Stichting Sancta Maria heeft in deze profielschets gedefinieerd over welke kwaliteiten/competenties en vaardigheden de interne toezichthouders dienen te beschikken. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen algemene en specifieke kwaliteiten/competenties. De kwaliteiten/ competenties voor de interne toezichthouders kunnen bij verschillende personen belegd zijn. Een toezichthouder die over alle kwaliteiten bezit, zal moeilijk te vinden zijn. Bij het vervullen van een vacature is het uitgangspunt om bepaalde kwaliteiten die minder vertegenwoordigd zijn in de Raad van Toezicht te zoeken.

Algemeen profiel van een intern toezichthouder

De organisatie verlangt van een intern toezichthouder te voldoen aan de volgende functie-eisen:

 • De grondslag en de doelstelling van de Stichting Sancta Maria onderschrijven
 • Binding hebben met de missie en visie, zoals geformuleerd in het Strategisch Beleidsplan
 • Onafhankelijkheid, geen belangenverstrengeling, posities of relaties (functies en neven-functies)
 • Bij voorkeur wonen of werkzaam zijn in het voedingsgebied van de Sancta Maria Mavo
 • Voldoende beschikbare tijd en motivatie voor inzet en commitment
 • Voldoende kennis en ervaring vanuit welke achtergrond dan ook om de onderwijsinstelling en haar succes- en risicoparameters goed te kunnen beoordelen
 • Bereidheid tot verantwoording, het zich willen houden aan wet- en regelgeving, kennis van governance regels. Transparantie nastreven
 • Integriteit, sterk normbesef, zorgvuldigheid
 • Strategisch inzicht, helikopterview, integratief denken. Beleidsdocumenten kunnen doorgronden en analyseren. Daartoe dient er inzicht te zijn in de planning en controlcyclus,van de organisatieprocessen en projectmatig werken
 • Kritisch-analytisch oordeelsvermogen
 • Maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel
 • Gevoel voor verantwoording naar de primaire stakeholders (leerlingen, ouders, docenten)
 • Inzicht in het veld van de stakeholders (maatschappij / politiek)
 • Evenwicht tussen governance en guidance, tussen distantie en betrokkenheid
 • Reflectie op de eigen rol, positie, invloed en gedrag.
 • Bereidheid tot evaluatie over het eigen handelen en het handelen van het intern toezichthoudend orgaan
 • Proactieve opstelling (informatie zoeken, dóórvragen, netwerken)
 • Beschikken over relevante netwerken, zowel beroepsmatig als regionaal
 • Bestuurlijke en/ of toezichthoudende ervaring is een pré.
 • Kritisch zijn met betrekking tot toezicht; wijs en constructief met betrekking tot advisering aan de bestuurder, uitdagend met betrekking tot vernieuwing
 • Een teamspirit hebben
 • Als werkgever van de bestuurder kennis of ervaring hebben van/in werven en selecteren, het voeren van beoordelings-, functionerings- en slechtnieuwsgesprekken
 • Kunnen onderhandelen
 • Daartoe dient de intern toezichthouder te beschikken over de volgende kerncompetenties:
 • Strategisch inzicht, helikopterview, integratief denken.
 • Kritisch-analytisch oordeelsvermogen, hoofd en bijzaken kunnen onderscheiden.
 • Integriteit, sterk normbesef, zorgvuldigheid en nastreven van transparantie
 • Proactieve opstelling (informatie zoeken, dóórvragen, netwerken)
 • Maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel
 • Gevoel voor verantwoording naar de primaire stakeholders (leerlingen, ouders, docenten)
 • Een teamspirit hebben
 • Reflecterend vermogen op de eigen rol, positie, invloed en gedrag.

Met betrekking tot kennis en (werk)ervaring verlangt de organisatie het volgende van een intern toezichthouder:

 • Bestuurlijke en/ of toezichthoudende ervaring
 • Voldoende kennis en ervaring vanuit welke achtergrond dan ook om de onderwijsinstelling en haar succes- en risicoparameters goed te kunnen beoordelen
 • Beleidsdocumenten kunnen doorgronden en analyseren. Daartoe dient er inzicht te zijn in de planning en controlcyclus, organisatieprocessen en projectmatig werken
 • Beschikken over relevante netwerken, zowel beroepsmatig als regionaal
 • Inzicht in het veld van andere stakeholders (maatschappij/ politiek)
Op dit moment  zoeken wij interne toezichthouders met specifieke kwaliteiten op de volgende gebieden:

Door kennis en ervaring in staat zijn op een kritische en onafhankelijke manier toezicht te houden en daadwerkelijk toegevoegde waarde te leveren met betrekking tot de volgende disciplines of domeinen:

 • Kwaliteit van het onderwijs, innovatie
 • Communicatie met betrekking tot rapportage en verantwoording
 • Juridische aspecten
 • Communicatie en positioneringsvraagstukken