Verzekeringen

De school heeft een verzekeringspakket afgesloten bestaande uit een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering. Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij school- activiteiten verzekerd. De verzekering geeft recht op (beperkte) uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Daarnaast zijn geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd voor zover de eigen verzekering van de betrokkenen geen dekking biedt; bijvoorbeeld door eigen risico. Materiële schade (kapotte bril, fiets en dergelijke) valt niet onder deze dekking. De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf, als zij die voor de school actief zijn, dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. Wij attenderen u in dat geval op 2 aspecten die vaak aanleiding geven tot misverstanden:

  • De school c.q. het schoolbestuur is niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buiten- schoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat door een school moeten worden vergoed. De school heeft pas schadevergoedingsverplichting als er sprake is van een ver- wijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moeten dus tekort geschoten zijn in hun rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Een voorbeeld hiervan is dat er tijdens de gymnastiekles een bal tegen een bril komt. De schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt dan ook niet door de school vergoed;
  • De school is niet aansprakelijk voor schade door onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is dus in de eerste plaats zelf verantwoordelijk (of de ouder). Het is dus van belang dat de ouder(s)/verzorger(s) zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.